ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ 31/12/2014(χρήση 01/01/2014-31/12/2014)
ΤΗΣ ΣΟΦ. &  ΝΙΚ. ΑΣΣΙΟΥΡΑΣ Ε.Π.Ε.-ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 29078214000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειομ.χρήσης 2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ    Ποσά κλειομ. χρήσης 2014
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.αξία Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
4.Λοιπά εγκατάστασης  32.824,80 4.911,11 27.913,69 Ι.Εταιρικό  Κεφάλαιο       147.000,00
  32.824,80 4.911,11 27.913,69   147.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     IV.Αποθεματικά κεφάλαια  
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις       1.Τακτικό αποθεματικό 34.524,67
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα 647.162,66 106.715,95 540.446,71   34.524,67
4.Μηχ/τα-τεχνικές εγκ/σεις 197.138,84 177.625,24 19.513,60 V.Αποτελέσματα εις νέο  
5.Μεταφορικα μέσα 303.370,83 267.824,07 35.546,76 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 884.148,72
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλ/σμός 154.422,76 110.681,51 43.741,25   884.148,72
7.Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές 1.000,00   1.000,00    
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 1.303.095,09 662.846,77 640.248,32 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+IV+V) 1.065.673,39
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ/κές απαιτ/σεις     Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ  
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   189,91 189,91 2.Λοιπές προβλέψεις 123.976,29
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)     640.438,23 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
Ι.Αποθέματα       1.Προμηθευτές 274.647,04
1.Εμπορευματα   140.659,08   2.Δάνεια τραπεζών 0,00
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων   0,00 140.659,08 2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχ/νες) 219.542,06
ΙΙ.Απαιτήσεις       4.Προκαταβολές πελατών 0,00
1.Πελάτες   97.613,30   5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 134.270,29
3α.Επιταγές εισπ/κτέες(μεταχρ/νες)   59.034,17   6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί 5.679,28
3.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)   110.556,87      
11.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρε'ωστες    127.411,06      
11.Χρεώστες διάφοροι   60.946,68 455.562,08 11.Πιστωτές διάφοροι 14.818,80
IV.Διαθέσιμα       Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 648.957,47
1.Ταμείο   26.861,07    
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας   547.474,42 574.335,49 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)     1.170.556,65 2.Εξοδα χρήσης δουλεμένα 301,42
        301,42
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ      
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων      
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)     1.838.908,57 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 1.838.908,57
           
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ       ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ  
2.Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών     213.370,54 2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών 213.370,54
  213.370,54   213.370,54
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως     Ποσά κλειομ. χρήσης 2014
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)     2.115.086,12 Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημίες) χρήσεως 319.980,64
Μείον:Κόστος πωλήσεων     1.552.182,06 (+)ή(-):Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη η ζημίες) εκμεταλλεύσεως     562.904,06 Σύνολο 319.980,64
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης     78.393,30 ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος 84.434,34
ΣΥΝΟΛΟ     641.297,36 Κέρδη προς διάθεση 235.546,30
ΜΕΙΟΝ:   1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας   68.216,60   Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:  
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως   272.866,42 341.083,02 1.Τακτικό αποθεματικό 11.777,32
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη η ζημίες)εκμεταλλεύσεως     300.214,34 2.Εις εταίρους 0,00
ΠΛΕΟΝ(ή μείον)       3.Κέρδη εις νέο 223.768,98
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   22.369,35     235.546,30
Μείον:          
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   1.343,98 21.025,37    
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως     321.239,71 Τρίπολη, 10/03/2015
II.ΠΛΕΟΝ(ή μείον):έκτακτα αποτελέσματα          
ΠΛΕΟΝ:       Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
1.Εκτακτα κααι ανόργανα έσοδα   567,60 567,60    
         
Μείον:       ΑΣΣΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα   1.826,67      
2.Έκτακτες ζημιές   0,00 1.826,67    
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)     319.980,64 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΕΙΟΝ:          
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων   26.373,58      
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος   26.373,58 0,00 Για την ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΕ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων     319.980,64 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
         ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 53439 -Α' ΤΑΞΗΣ\ ΑΔΤ ΑΚ 359820